Besökstips


Femörefortet - Club Bråviken 1978

CLUB BRÅVIKEN

Club Bråviken bildades hösten 1978 vid en sammankomst på generalstabens officersmäss på Östermalmsgatan i Stockholm. Befälet vid spärrbataljon Bråviken (BÅ) och underställda eller samverkande förband samlades sedan flera år tillbaka minst en gång under vintern för att diskutera den senaste övningen och informeras om bataljonens kommande övningar och utveckling. Sammankomsterna ägde regelmässigt rum en torsdagskväll och efter den obligatoriska ärtsoppan med tillbehör fortgick kvällen under angenäm kamratlig samvaro.

Grunden till Club Bråviken lades egentligen redan under den första krigsförbandsövningen 1966, då det utvecklades en särdeles god personkemi mellan flera av nyckelpersonerna i bataljonens ledning. Med den nye driftige bataljonschefen Björn Sandström togs det viktiga steget att formalisera kamratklubben 1978 för att så småningom, tio år senare, konstituera en ekonomisk förening med en vald styrelse, revisorer, årsredovisningar osv enligt förenings-Sveriges alla ritualer. Ur stadgarna kan citeras:

Föreningen ska verka för en förstärkt förbandsanda och för goda relationer mellan orten och dess försvarare. I kraft av sina ekonomiska resurser ska föreningen kunna bidra till personal- och arbetsbefrämjande åtgärder såsom aktiviteter för klubbens medlemmar och deras familjer, lokala aktiviteter t ex studiebesök och försvarsupplysning, inköp av promotionsmateriel, stöd till projekt med syfte att stärka förbandskulturen etc.

Spärrbataljonen med ledningsplatsen Duvan under kyrkan mitt i tätorten Oxelösund, som i sig med sina hamnar och goda landförbindelser var det viktigaste skyddsföremålet inom förbandets område, hade stora uppgifter avseende samordningen inom totalförsvaret i området. Flera märkespersoner vid samverkande myndigheter och företag knöts till klubben, vilket fördjupade samarbetet och underlättade krigsplaneringsarbetet.


Vid högtidlighållandet av nationaldagen och svenska flaggans dag 1987 överlämnade kommunalrådet Standi Rönnberg, årsbetalande medlem i Club Bråviken, en svensk fana på stång till förbandschefen tillika klubbordföranden Björn Sandström. Denna fana byttes senare mot en örlogsflagga. I samband med övningar i området våren 1989 tilldelades förbandet sin egen fana med Bråvikensymbolen av förre chefen för Stockholms kustartilleriförsvar, öv 1 Lars Hansson, hedersordförande i Club Bråviken och tidigare bataljonschef i Oxelösund. Det är dessa båda fanor som nu har deponerats i Femörefortets försvarsmuseum av Vaxholms fästnings museum.


I och med att spärrbataljonen Bråviken gick ur krigsorganisationen 1998 minskade klubbens aktiviteter och Club Bråviken upphörde i samband med en enkel ceremoni på Vaxholms kastell i juni 2001. Ungefär samtidigt knöts hedersordföranden Lars Hansson till intressegruppen för Femörefortets bevarande och fann där en ny kamratkrets med delvis likartade intressen. Efter ett sammanträde i maj 2003 med bl a försvarsmakten och Fortverket i Eskilstuna, vilket blev avgörande för visningarna av Femörefortet, batteri OD, under 2003-2004 överlämnade Lars Hansson klubbens hedersstandar till intressegruppens initiativtagare Anders Hansson med förhoppningen att den nedlagda Club Bråviken stimulerande och konstruktiva laganda skulle leva vidare inom intressegruppens gemenskap.Lars Hansson, tv på bilden, har skrivit ovanstående historik över Club Bråviken

Oxelösunds kustförsvar under kalla kriget
Club Bråvikens standar


Nationaldagsfirande på Järntorget i Oxelösund 1987, övlt Björn Sandström, chef för spärrbataljon Bråviken, tackar kommunalrådet Standi Rönnberg för den fana Club Bråviken just fått från Oxelösunds kommun


Nationaldagsfirande på Järntorget i Oxelösund 1987, öv 1 Lars Hansson bär Club Bråvikens nyligen mottagna fana


Club Bråvikens fanor är deponerade i Femörefortet av Vaxholms fästnings museum


Säsongsavslutning 2003-08-29


Några skyltar från Club Bråviken räddas ur bergrummet Duvan 2004-05-18
 

Club Bråvikens båda fanor i order- & matsalen i Femörefortet i samband med invigningen 2004-06-01


Föreningen Femörefortets nestor öv 1 Lars Hansson visar upp Club Bråvikens nattvardskärl 2007-03-18Club Bråvikens nattvardskärl 2007-03-18


Club Bråvikens nattvardskärlTomas Sannerud skänkte dessa nattvardskärl i silver till Club BråvikenTomas Sannerud var krigsplacerad som fältpastor i Spärrbataljon Bråviken i Oxelösund på 1980-talet  2016-05-28


Nytillskott till Femörefortet - Standar från Club Bråviken  2022-10-24

 
Copyright Föreningen Femörefortet ©